Código ético - C@urel vivo

                  C@urel vivo

Polo C@urel, con ARELA

DESTACAMOS:

PROPOSTA PARA ESIXIR MEDIDAS NA LOITA CONTRA A AVESPA VELUTINA, a debater no pleno de Outubro de 2023

 MOCION que presenta o grupo municipal de C@urel vivo – CV diante do Concello – Pleno de  Folgoso do Courel, presenta para a súa discusión ...

Buscar neste blog

Código ético

C@urel Vivo , rexistrado na Xunta Electoral co nome de C@urel Vivo - CV, somos unha candidatura veciñal, sen vinculación política con ningún partido tradicional, promovida por un grupo de persoas que cremos noutro xeito de facer política: “da xente e para a xente”. Entendemos o Concello como un espazo de participación e transformación e co denominador común da defensa dos dereitos sociais como punto de partida para unha sociedade máis xusta.
O noso código ético, tal e como desexamos, debe recoller unha serie de medidas para evitar o afastamento entre representantes e persoas representadas, para asegurar que as persoas que acceden aos cargos públicos fano cunha profunda vocación de servizo e non pola soa satisfacción de aspiracións persoais. Só un compromiso ético que minimice as posibilidades de corrupción garantirá unhas institucións ao servizo da cidadanía.
Establecemos tamén medidas preventivas da corrupción, como as relativas a evitar os conflitos de intereses e outras situacións que poden provocar o desvío dunha actuación política correcta. Facemos un fincapé especial nas medidas relativas á transparencia, que lle permitirán á cidadanía controlar calquera exceso por parte dos representantes institucionais de C@urel Vivo.
Este documento recolle un código de prácticas e accións concretas de obrigado cumprimento para as persoas que se inscriban en  C@urel Vivo, ocupen ou non cargos electos, cuxa finalidade é garantir unha xestión política cercana e comprometida coa cidadanía, que ofreza mecanismos eficaces, democráticos e populares de transparencia no financiamento e rendición de contas, así como espazos reais de participación e decisión cidadá nos asuntos públicos.
Identifícanse aquí un conxunto de principios e valores que deben regular a actividade política do conxunto das persoas que se agrupan arredor de  C@urel Vivo. Toda persoa que forme parte desta candidatura debe comportarse de acordo con certos principios éticos e sociais, debe velar polo bo uso dos bens públicos e ser especialmente coidadosa cos recursos públicos; debe orientar a súa práctica polos valores de eficiencia, equidade e eficacia, e ser responsable e asumir as consecuencias legais e morais das acción e omisións pasadas e presentes e debe estar disposta a dar conta delas.
Proponse estimular boas prácticas, para fortalecer a vida democrática e prestixiar, novamente , o compromiso e a actividade política.

PROCESO DE CONFORMACIÓN DA CANDIDATURA ELECTORAL

          OBXECTIVOS:
· Somos unha candidatura veciñal, polo tanto esixímonos un proceso aberto, no que poida postularse calquera persoa sempre que se concorde cos principios, código ético e condicións aprobadas pola asemblea de C@urel Vivo.
· En aras da radicalidade democrática debemos respectar o principio de igualdade e de toma de decisións dende a base, polo que rexeitaremos calquera imposición de nomes ou reparto de “cotas” en base a siglas ou grupos organizados.
· Debemos facer unha lista plural, representativa dos/as veciños/as do Courel, fomentando a participación dos movementos sociais, culturais e veciñais que o desexen. Contaremos con persoas de diversos sectores profesionais, e cun adecuado equilibro territorial entre os diferentes núcleos  do rural.
· Defensa do noso patrimonio natural e cultural.
· Comprometémos a realizar unha campaña electoral de carácter informativo das nosas propostas limpa e respectuosa co medio e reduciremos ao máximo os gastos da mesma coa renuncia expresa ao envío de “mailing” electoral.

          REQUISITOS PARA PODER SER CANDIDATA/O :
Non poderán figurar na candidatura persoas que se atopen nos supostos seguintes:
· Persoas que estean imputadas ou condenadas xudicialmente por casos de corrupción, financiamento ilegal ou calquera outro delito relacionado coa administración pública.
· Tampouco aquelas persoas imputadas – condenadas por delitos de violencia de xénero, violación dos dereitos laborais, homofobia ou xenofobia.
· Persoas que na actualidade estean desenvolvendo cargos de representación política ou pública noutras administracións, a non ser que previamente renuncien aos mesmos.
· Persoas que pola súa actividade presente ou pasada poidan dar lugar á creación de conflitos de intereses na representación do seu cargo ou á sospeita de querer realizar un aproveitamento persoal do mesmo.
A Asemblea de C@UREL VIVO estará facultada para interpretar as casuísticas concretas que se deriven destes puntos.


          CÓDIGO ÉTICO DAS/OS CONCELLEIRAS/OS
Ao mesmo tempo, para aquelas persoas que logren unha acta de concelleira/o da lista de C@urel Vivo establécense as seguintes condicións de obrigado cumprimento:

1. NON Á DUPLICIDADE DE CARGOS: no caso de que unha concelleira ou concelleiro alcancen un cargo de representación pública noutra administración ou parlamento – senado, deberá abandonar inmediatamente a súa acta de concelleira/o.
2. LIMITACIÓN DE MANDATOS: establécese unha limitación de mandatos de 2 lexislaturas para todos os cargos de C@urel Vivo, que estean no equipo de goberno. 
3. NON AOS PRIVILEXIOS: as concelleiras e os concelleiros de C@urel Vivo rexeitarán calquera agasallo, privilexio ou trato de favor, que se lles poida ofrecer en razón do seu cargo, e comunicarán tal rexeitamento de xeito público.

Ningún comentario:

Publicar un comentario