PROPOSTA para a Creación dun Punto Limpo no Concello para a recollida de Residuos Voluminosos - C@urel vivo

                  C@urel vivo

Polo C@urel, con ARELA

DESTACAMOS:

PROPOSTA PARA ESIXIR MEDIDAS NA LOITA CONTRA A AVESPA VELUTINA, a debater no pleno de Outubro de 2023

 MOCION que presenta o grupo municipal de C@urel vivo – CV diante do Concello – Pleno de  Folgoso do Courel, presenta para a súa discusión ...

Buscar neste blog

martes, 18 de abril de 2023

PROPOSTA para a Creación dun Punto Limpo no Concello para a recollida de Residuos Voluminosos

 MOCION que presenta o grupo municipal de C@urel vivo – CV diante do Concello – Pleno de 

Folgoso do Courel, presenta para a súa discusión e aprobación, polo Pleno da Corporación

Municipal a seguinte PROPOSTA para a Creación dun Punto Limpo no Concello para a

recollida de Residuos Voluminosos .

Os veciños/as do noso concello, teñen dificultades para poder desfacerse de cousas

voluminosas que xa non precisa. Non pode ser que desde a veciñanza se chame e se lle diga

que non se está a recoller residuos. Que desde o equipo de goberno, non se teña planeado

solucionar esta problematica ( sendo competencia municipal ) dice moito do que lles preocupa

o seu concello.

Tendo en conta que no artigo 9. Competencias das entidades locais da LEI 6/2021, de 17 de

febreiro, de residuos e suelos contaminados de Galicia no seu apartado 2 indica que

corresponde ás entidades locais "Como servizo obrigatorio, a recollida, o transporte e o

tratamento dos residuos domésticos xerados nos fogares, comercios e servizos na forma en

que establezan as súas respectivas ordenanzas, no marco xurídico do establecido na normativa

básica estatal en materia de residuos, nesta lei, na normativa sectorial en materia de

responsabilidade ampliada do produtor e no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia.

 Polo que o Concello de Folgoso do Courel, non está cumplindo a lei nesta área, no memento

que non lle ofrece a veciñanza unha solucion para desfacerse destes obxectos.

Despois así nos pasa, que vemos lixo polos nosos montes e sae máis caro , a limpeza deses

“basureiros ilegais” que loitar por ter un punto limpo, como teñen a moitos concellos darredor.

Deste tema xa se leva falando fai tempo de que se ia facer. A principios do 2020 , desde CV

fixemos un rogo neste mesmo pleno, para que o CMATI e á Xunta de Galicia, financiasen

as instalacións. Xa que noutros concellos lindeiros, se fixo, a través de fondos Feder.

Desde o Equipo de Goberno, contestousenos que xa estaben nelo, que o ian mirar...

Pasaron 3 anos e nada feito.No noso concello, precisamos que se solicide e se loite por un punto limpo fixo. O punto móbil

está ben, pero que pasa cando se trata dun refugallo voluminoso como ocorre na maioria dos

casos?? Que pasa cando un veciño ten que tirar un colchon, sofas, ventas, etc....?

Mentras non se faga as citadas instalacións , deberíase traballar nun Convenio con algún dos

puntos que teñen os concellos lindeiros para que os refugallos non acaben nos nosos montes. 

A prestación deste servizo poderase levar a cabo de forma independente ou asociada", e tendo

en conta que segundo a Lei se consideran «Residuos domésticos» "aos residuos xerados nos

fogares como consecuencia das actividades domésticas. Inclúense tamén nesta categoría os

residuos que se xeran nos fogares como acumuladores, mobles e enseres así como os residuos

e escombros procedentes de obras menores de costrución e reparación domiciliaria" 

Cada ano saen axudas neste sentido, polo que non entendemos como o noso concello aínda

está sen el . Por exemplo a “ ORDEN de 28 de abril de 2022 por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales de Galicia para la financiación de

actuaciones en materia de recogida de residuos especiales de competencia municipal”. Na liña

1 subvenciona a construcción de Novos Puntos Limpios

Por todo o exposto anteriormente, Desde o grupo municipal de C@urel Vivo,

Solicitamos:

1. Dar resposta á veciñanza que se atopa nesta problematica, e asinar algun

convenio de recollida con algunha empresa do sector ou punto limpo lindeiro.

Como primeiro paso para solucionar o problema a curto prazo.

2. Solicitar unha axuda ás administracións supramunicipais para facer un Punto

Limpo no Courel.

3. Que desde o Concello se traballe na limpeza de vertedoiro ilegais no noso

concellos, que seguen a medrar ano tras ano. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario